Privatlivspolitikken gælder for www.pensionsinfo.dk og beskriver behandlingen af persondata og brug af cookies på hjemmesiden.

Hvis du anvender fuldmagtsfunktionen under menuen ”adgange”, er det vigtigt, at du også gør din ægtefælle eller samlever opmærksom på denne privatlivspolitik.

1. Kontaktoplysninger

Pensionsinfo.dk udbydes af:

Foreningen PensionsInfo
Philip Heymanns Allé 1
2900 Hellerup
CVR: 2949 5874

Foreningen PensionsInfo agerer som databehandler for en række dataansvarlige, som er:

Din(e) pensionsudbyder(e). Du kan finde en liste over de mulige dataansvarlige her.

Har du spørgsmål til privatlivspolitikken for www.pensionsinfo.dk, er du velkommen til at henvende dig til Foreningen PensionsInfo, som varetager anmodninger fra registrerede på vegne af de dataansvarlige pensionsudbydere. Du kan benytte kontaktformularen på forsiden, ovennævnte adresse eller e-mail: databeskyttelse@forsikringogpension.dk.

2. Persondatapolitik

2.1 Pensionsinfos behandling af persondata

Foreningen Pensionsinfo udbyder Pensionsinfo.dk på vegne af en række pensionsselskaber, som er ansvarlige for behandlingen af persondata. Når der indsamles persondata via Pensionsinfo.dk handler foreningen således alene som databehandler for selskaberne og på grundlag af deres behandlingsgrundlag og instruks, jf. nærmere nedenfor.

Foreningen PensionsInfo indsamler og sammenstiller personoplysninger om dine pensionsforhold, når du benytter hjemmesiden og funktionaliteten i www.pensionsinfo.dk og anmoder om at få vist din pensionsoversigt og personforsikringsdækninger.

2.2 Hvilke persondata

Indsamlingen af personoplysninger sker fra dine pensionsleverandører, som leverer data til www.pensionsinfo.dk.

Der er primært tale om almindelige persondata, som

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer
  • Aktuel værdi af dine konkrete pensionsordninger og størrelsen af dine forsikringsdækninger ved død, tabt arbejdsevne m.v.
  • Forventet størrelse på pension ved pensionsalder
  • Den IP-adresse, hvorfra du logger på
Hvis du anvender fuldmagtsfunktionen på www.pensionsinfo.dk, behandler løsningen ovenstående typer personoplysninger for den person, som du har fået adgang fra. Som en del af funktionen for anmodninger og notifikation af aktiviteten behandler www.pensionsinfo.dk telefonnummer eller e-mail på dig selv og den person, som har givet dig adgang til sine oplysninger.

Udover de almindelige persondata behandler Pensionsinfo også CPR-nummer.

2.3 Formål og behandlingsgrundlag

Formålet med Pensionsinfos behandling af dine pensionsoplysninger, er at give dig en samlet oversigt over dine pensions- og personforsikringsforhold.

Pensionsinfos behandlingsgrundlag beror som databehandler på pensionsselskabernes hjemmel til behandling af dine oplysninger.

For almindelige persondata vil det være samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og/eller legitime interesser efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis fuldmagtsfunktionen benyttes, er behandlingsgrundlaget tilsvarende for fuldmagtsgivers pensionsoplysninger.

Ved brug af www.pensionsinfo.dk behandles dit CPR-nr. for systemets funktion og for at sikre unik identifikation af dig og sammenkoblingen med de(n) for dig relevante pensionsudbyder(e). Vi registrerer desuden CPR-nr. for identifikation ved håndteringen af registreredes rettigheder, samt kontrol og fordeling af omkostninger i Foreningen. Endeligt videregives dit CPR-nummer til Danmarks Statistik med henblik på udarbejdelse af statistik over brugen af Pensionsinfo.

Hvis fuldmagtsfunktionen benyttes, registreres CPR nummer på samme vis for den person, der har givet adgang til sine pensionsoplysninger.

Behandlingen af dit CPR-nr. sker også her på baggrund af pensionsselskabernes adgang hertil (lovhjemlet eller indhentet ved samtykke jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1+2) og dit samtykke når du logger på systemet, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Når dit CPR-nummer videregives til Danmarks Statistik med henblik på udarbejdelse af statistiske analyser (anonymiseret) sker det i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.

2.4 Hvor længe gemmer vi oplysningerne

Almindelige personoplysninger og din samlede pensionsoversigt opbevares i en kort periode i PensionsInfos systemer, indtil din session er afsluttet. Enkelte pensionsoplysninger kan opbevares længere, dog max 6. måneder. Vi opbevarer, som databehandler, dit CPR-nr. så længe du er kunde hos en eller flere pensionsudbydere.

Hvis du benytter fuldmagtsfunktionen, gemmes CPR-nr. og navn på den person der har givet dig fuldmagt og derved adgang til sine oplysninger. I forhold til dokumentationsbehov gemmes disse oplysninger i 10 år.

2.5 Tilbagetrækning af samtykke

Ved behandling af persondata på grundlag af samtykke har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3. I forbindelse med Pensionsinfos behandling af persondata er tilbagetrækning imidlertid ikke relevant, idet behandlingen som du har givet samtykke til, stopper, så snart du logger af siden.

Se dit eget samtykke i undermenuen KONTAKT.

2.6 Hvem deler vi oplysningerne med

Pensionsinfo videregiver ikke data til tredjeparter til selvstændig databehandling.

Pensionsinfo benytter imidlertid en række underdatabehandlere i forbindelse med tjenesten, der behandler persondata under de dataansvarliges og pensionsinfos instruks.

Persondata behandles i udgangspunktet i EU/EØS. Der kan forekomme overførsler af persondata til tredjelande i forbindelse med Pensionsinfos brug af databehandlere. Overførsel sker altid på grundlag af EU Kommissionen godkendte mekanismer for overførsel af personoplysninger til 3. lande, jf. Databeskyttelsesforordningens kapitel V. Kontakt venligst Pensionsinfo på ovennævnte adresse eller via e-mail på databeskyttelse@forsikringogpension.dk for en oversigt over de lande uden for EU/EØS, hvortil dine personoplysninger kan overføres samt overførselsgrundlag.

2.7 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. Som udgangspunkt er det de dataansvarlige (pensionsleverandører), som du skal udøve dine rettigheder overfor, men da PensionsInfo i visse situationer håndterer anmodninger om rettighedsudøvelse på vegne af pensionsudbyderne, kan du altid kontakte PensionsInfo på ovenstående kontaktoplysninger.

Oplysning om behandling (indsigtsret)
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i den behandling af dine personoplysninger, som foretages, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse
Du har altid ret til at få berigtiget dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 16. Hvis du bliver opmærksom på fejl i de oplysninger vi har indsamlet om dig, kan du kontakte den pågældende pensionsudbyder eller PensionsInfo på ovennævnte adresse eller e-mail under pkt. 1 om kontaktinfo.

Ret til sletning
Dine oplysninger bliver i udgangspunktet slettet i overensstemmelse med proceduren som beskrevet under pkt. 2.2.

Du har i særlige tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet, inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning foretages, jf. artikel 17 i databeskyttelsesforordningen. Imødekommes en anmodning om sletning vil det ikke længere være muligt at bruge PensionsInfo, fordi PensionsInfo kun fungerer korrekt forudsat de indsamlede oplysninger, er tilgængelige for løsningen.

Ret til begrænsning
Du har i særlige tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21 og 22.

2.8 Adgang til at klage

Du kan til enhver tid rette henvendelse til dine pensionsudbydere eller Foreningen PensionsInfo på ovennævnte kontakter under pkt. 1 med en klage over behandlingen af personoplysninger.

Herudover har du ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Prøv demo

Vælg en af følgende to muligheder

Demo - én person
Se et eksempel på hvordan PensionsInfo virker og hvilke typer af oplysninger du finder herinde. I denne demo visning kan du ikke benytte funktionen 'Adgange', som er den vej du skal gå, hvis du vil anmode en anden person om adgang til hans eller hendes PensionsInfo. For at benytte 'Adgange', skal du logge ind på dit 'rigtige' PensionsInfo.
Demo - to personer
I dette scenarie har brugeren indhentet en fuldmagt fra en anden person, og har adgang til denne persons PensionsInfo. I denne demo visning kan du ikke anmode om fuldmagt. Anmodning om adgang til anden persons Pensionsinfo, kan alene ske, hvis du logger 'rigtigt' på PensionsInfo, og går til topmenuen 'Adgange'.